IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Sběr papíru jaro 2024
28
Sběr papíru jaro 2024
29
Sběr papíru jaro 2024
30
Sběr papíru jaro 2024
31
Sběr papíru jaro 2024
1
Sběr papíru jaro 2024
2
Sběr papíru jaro 2024
3
Sběr papíru jaro 2024
4
Sběr papíru jaro 2024
5
Sběr papíru jaro 2024
6
Sběr papíru jaro 2024
7
Sběr papíru jaro 2024
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Pravomoci školské rady

Školská rada

  1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů 17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Členové školské rady při ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou, přísp. org. 

Zřizovatel

Zákonní zástupci

Pedagogové

Dokumenty:

Jednací řád ŠR.pdf

Zápis z jednání ŠR 27-09-2022.pdf

Zápis z jednání ŠR 23-05-2023.pdf

 Zápis z jednání ŠR 12-10-2023.pdf