IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Jednodenní výstražná stávka 27. listopadu 2023
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola 

O škole

Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace, je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. S ohledem na počet žáků jsou některé ročníky na 1. stupni spojovány.

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti), tedy obcí Střítež nad Ludinou, Jindřichov, Olšovec a Partutovice, v menší míře z dalších obcí a Hranic. Do školy nejčastěji chodí pěšky, cestují automobily rodičů nebo veřejnou hromadnou dopravou.

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde mohou dávat podněty a připomínky k životu a organizaci školy, případně navrhují a sami organizují své vlastní projekty.

Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 - 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Pro pomoc při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou z toho určeny 2-3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky se starají o školní klub a školní družinu. Učitelé si průběžně doplňují vzdělání v rámci projektu celoživotního vzdělávání. Ve škole pracuje metodik prevence rizikového chování a výchovný poradce pro volbu povolání. Tři pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v kurzu první pomoci.

Základní školu tvoří dvě budovy. První je nedávno rekonstruovaná budova č. 120, ve které je jedna učebna pro žáky prvního stupně a herna školní družiny. V této budově nezvoní, vyučování řídí učitel podle momentálního výkonu dětí. Děti mají možnost hrát si a odpočívat na kobercích. Hlavní budova č. 187 je moderní stavba, ve které se nachází kmenové třídy, některé s interaktivní tabulí, pracovna pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí, odborná učebna chemie a fyziky a také cvičná kuchyňka. V přízemí hlavní budovy je umístěna školní jídelna. V suterénu byla vybudována nová polytechnická učebna, kde je umístěna také keramická pec pro výuku výtvarné výchovy. Škola je bezbariérová s osobním výtahem. Prostory obou školních budov jsou světlé, čisté a esteticky upravené, nyní i s různobarevnou výmalbou místností. Jsou vždy vyzdobeny pracemi žáků nebo nástěnnými obrazy. Škola má kvalitní hygienické zázemí - šatny a WC v souladu s hygienickými normami. V době volna mohou žáci využívat školní družinu a školní klub, které jsou dostatečně vybaveny hračkami a hrami, navštěvovat zájmové kroužky, pobočku ZUŠ a náboženství.

Škola může využívat k tělesné výchově i kulturním akcím nově zrekonstruovanou sokolovnu. V případě pěkného počasí žáci cvičí na hřišti s umělým povrchem nebo se věnují atletickým disciplínám na travnatých plochách okolo školy. Za příznivého počasí je možno využít i nově zbudovaných sportovních ploch na dolním konci obce. Za budovou č. 120 jsou umístěny hrací a sportovní prvky pro děti - pískoviště, prolézačky a doskočiště. V budoucnu chceme zlepšit vybavení žákovské i učitelské knihovny. Učitelé i žáci mají přístup do multimediálních učeben s připojením k internetu, za dozoru vyučujících používají tiskárny i kopírku. Vybavení školy pomůckami je dostatečné a průběžně se obnovuje. Velká pozornost je věnována integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola pravidelně spolupracuje při pořádání besed a akci s Policií České republiky v Hranicích, s Hasičským sborem v Hranicích, externím pracovníkem bývá zajištěna výuka náboženství. Při osvětě v oblasti protidrogové prevence a sexuální výchovy využívame aktuálních nabídek.

Dlouhodobě se zabýváme projektem protipožární prevence ve 2. a 6. ročníku. Třídy prvního stupně se pravidelně zapojují do projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol. Škola pořádá každoročně plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku (z organizačních důvodů se mohou účastnit i jiné ročníky), lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a kurz předtaneční výchovy pro žáky 9. ročníku. Každý školní rok se v naší škole mohou žáci zúčastnit velkého množství her a soutěží, jak sportovních, tak i výtvarných a vědomostních, a také exkurzí a školních výletů, ve vyšších ročnících vícedenních. Pořádáme i adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku. K našim tradičním projektům patří například Škola naruby, Čertovský den nebo Vánoční strom. Chceme zkoušet různé projekty, a to jak v jednotlivých předmětech, tak i celoškolní, plánujeme v každém školním roce pořádání dvou projektů, na nichž by se podíleli žáci napříč třídami i 1. a 2. stupněm.

Snažíme se cílevědomě rozvíjet spolupráci s rodiči našich žáků. Školu mohou rodiče navštívit v době konzultačních hodin, třídních schůzek, po domluvě i v jiném čase nebo mohou získávat informace telefonicky. Často se učitelé a rodiče setkávají při akcích pořádaných pro veřejnost, jako jsou například Vánoční trh a Vánoční strom, Velikonoční řemesla, Den matek, Závěrečný večírek žáků 9. třídy a Den dětí.

Žáci vydávají ve spolupráci s učiteli školní časopis a připravují školní rozhlasové vysílání rádia Rohy. K informování o dění ve škole vytváříme také školní webové stránky a přispíváme do obecního zpravodaje Ludina a Hranického týdne. Škola úzce spolupracuje s Obecním úřadem. V prostorách školy a okolo ní probíhá velká část kulturního dění v obci a učitelé i žáci se na něm v rámci svých sil aktivně podílejí.

Se školami ve spádové oblasti společně pořádáme různé akce, například branný závod, turnaj v miniházené, Jindřichovský kokrháč a Partutovický hrníček. Žáci okolních škol se účastní i některých našich kulturních akcí, například pravidelných koncertů hudební skupiny Abraka muzika.