IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
3
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
4
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
5
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
6
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
7
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
8
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
9
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
10
Zápis do mateřské školy a žádost o přijetí
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Sběr papíru jaro 2024
28
Sběr papíru jaro 2024
29
Sběr papíru jaro 2024
30
Sběr papíru jaro 2024
31
Sběr papíru jaro 2024
1
Sběr papíru jaro 2024
2
Sběr papíru jaro 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola 

O škole

Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace, je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. S ohledem na počet žáků jsou některé ročníky na 1. stupni spojovány.

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti), tedy obcí Střítež nad Ludinou, Jindřichov, Olšovec a Partutovice, v menší míře z dalších obcí a Hranic. Do školy nejčastěji chodí pěšky, cestují automobily rodičů nebo veřejnou hromadnou dopravou.

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde mohou dávat podněty a připomínky k životu a organizaci školy, případně navrhují a sami organizují své vlastní projekty.

Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 - 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Pro pomoc při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou z toho určeny 2-3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky se starají o školní klub a školní družinu. Učitelé si průběžně doplňují vzdělání v rámci projektu celoživotního vzdělávání. Ve škole pracuje metodik prevence rizikového chování a výchovný poradce pro volbu povolání. Tři pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v kurzu první pomoci.

Základní školu tvoří dvě budovy. První je nedávno rekonstruovaná budova č. 120, ve které je jedna učebna pro žáky prvního stupně a herna školní družiny. V této budově nezvoní, vyučování řídí učitel podle momentálního výkonu dětí. Děti mají možnost hrát si a odpočívat na kobercích. Hlavní budova č. 187 je moderní stavba, ve které se nachází kmenové třídy, některé s interaktivní tabulí, pracovna pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí, odborná učebna chemie a fyziky a také cvičná kuchyňka. V přízemí hlavní budovy je umístěna školní jídelna. V suterénu byla vybudována nová polytechnická učebna, kde je umístěna také keramická pec pro výuku výtvarné výchovy. Škola je bezbariérová s osobním výtahem. Prostory obou školních budov jsou světlé, čisté a esteticky upravené, nyní i s různobarevnou výmalbou místností. Jsou vždy vyzdobeny pracemi žáků nebo nástěnnými obrazy. Škola má kvalitní hygienické zázemí - šatny a WC v souladu s hygienickými normami. V době volna mohou žáci využívat školní družinu a školní klub, které jsou dostatečně vybaveny hračkami a hrami, navštěvovat zájmové kroužky, pobočku ZUŠ a náboženství.

Škola může využívat k tělesné výchově i kulturním akcím nově zrekonstruovanou sokolovnu. V případě pěkného počasí žáci cvičí na hřišti s umělým povrchem nebo se věnují atletickým disciplínám na travnatých plochách okolo školy. Za příznivého počasí je možno využít i nově zbudovaných sportovních ploch na dolním konci obce. Za budovou č. 120 jsou umístěny hrací a sportovní prvky pro děti - pískoviště, prolézačky a doskočiště. V budoucnu chceme zlepšit vybavení žákovské i učitelské knihovny. Učitelé i žáci mají přístup do multimediálních učeben s připojením k internetu, za dozoru vyučujících používají tiskárny i kopírku. Vybavení školy pomůckami je dostatečné a průběžně se obnovuje. Velká pozornost je věnována integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola pravidelně spolupracuje při pořádání besed a akci s Policií České republiky v Hranicích, s Hasičským sborem v Hranicích, externím pracovníkem bývá zajištěna výuka náboženství. Při osvětě v oblasti protidrogové prevence a sexuální výchovy využívame aktuálních nabídek.

Dlouhodobě se zabýváme projektem protipožární prevence ve 2. a 6. ročníku. Třídy prvního stupně se pravidelně zapojují do projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol. Škola pořádá každoročně plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku (z organizačních důvodů se mohou účastnit i jiné ročníky), lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a kurz předtaneční výchovy pro žáky 9. ročníku. Každý školní rok se v naší škole mohou žáci zúčastnit velkého množství her a soutěží, jak sportovních, tak i výtvarných a vědomostních, a také exkurzí a školních výletů, ve vyšších ročnících vícedenních. Pořádáme i adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku. K našim tradičním projektům patří například Škola naruby, Čertovský den nebo Vánoční strom. Chceme zkoušet různé projekty, a to jak v jednotlivých předmětech, tak i celoškolní, plánujeme v každém školním roce pořádání dvou projektů, na nichž by se podíleli žáci napříč třídami i 1. a 2. stupněm.

Snažíme se cílevědomě rozvíjet spolupráci s rodiči našich žáků. Školu mohou rodiče navštívit v době konzultačních hodin, třídních schůzek, po domluvě i v jiném čase nebo mohou získávat informace telefonicky. Často se učitelé a rodiče setkávají při akcích pořádaných pro veřejnost, jako jsou například Vánoční trh a Vánoční strom, Velikonoční řemesla, Den matek, Závěrečný večírek žáků 9. třídy a Den dětí.

Žáci vydávají ve spolupráci s učiteli školní časopis a připravují školní rozhlasové vysílání rádia Rohy. K informování o dění ve škole vytváříme také školní webové stránky a přispíváme do obecního zpravodaje Ludina a Hranického týdne. Škola úzce spolupracuje s Obecním úřadem. V prostorách školy a okolo ní probíhá velká část kulturního dění v obci a učitelé i žáci se na něm v rámci svých sil aktivně podílejí.

Se školami ve spádové oblasti společně pořádáme různé akce, například branný závod, turnaj v miniházené, Jindřichovský kokrháč a Partutovický hrníček. Žáci okolních škol se účastní i některých našich kulturních akcí, například pravidelných koncertů hudební skupiny Abraka muzika.